Nieuwsbrief 4

VvE’s, energie en geld

VvE Bond Amsterdam organiseert thema-avond op 26 oktober, mét wethouder Pels
meld je hier aan

Energie is ongekend duur geworden. Niet alleen individuele appartementsrechtseigenaren komen in financiële problemen, ook voor VvE’s loopt de rekening op. En hoewel de landelijke overheid en de gemeente nu lijken bij te springen, zijn daarmee nog lang niet alle problemen opgelost. Daarom organiseert de VvE Bond Amsterdam op 26 oktober een bijeenkomst voor VvE bestuurders met energiedeskundige Laetitia Ouillet. Ook wethouder Zita Pels (GroenLinks) heeft toegezegd te komen.

Wat kunnen VvE’s en hun leden doen om hun energieverbruik te verkleinen en daarmee hun rekeningen omlaag te brengen? En wat als de energierekening niet meer betaald kan worden? Vooral VvE’s met blokverwarming worstelen met die vraag. Kan een VvE failliet gaan en wie draait dan voor de schulden op?

Ook als het allemaal nog niet zo dramatisch is, zullen VvE-bestuurders aan de bak moeten om hun leden te overtuigen te gaan investeren in energiebesparende maatregelen. VvE’s die daarom de servicekosten verhogen kunnen soms op onbegrip en weerstand rekenen van hun leden – en voor enkelen is alweer zo’n aanslag op hun budget een persoonlijk drama. Hoe ga je daar als VvE-bestuurder mee om?

De VvE Bond heeft energiedeskundige Laetitia Ouillet gevraagd de VvE-bestuurders bij te praten over de energietransitie en de regelingen die de landelijke overheid en de gemeente in het leven hebben geroepen om de hoge energiekosten te beperken. Laetitia Ouillet is senior associate bij eRiskgroup en voorzitter van de landelijke energiecooperatie de Windvogel. Eerder was ze directeur strategic area energy bij de TU/e en werkte ze als directeur strategie bij Eneco. Ze schrijft columns, geeft lezingen en maakt podcasts over de energieproblematiek.

Wethouder Zita Pels (GroenLinks, duurzaamheid, energietransitie en volkshuisvesting) zal omstreeks 19.30 uur de bijeenkomst bezoeken. Ze heeft slechts een kwartier voor ons – wethouders hebben het erg druk. De VvE Bond gaat regelen dat ze een volgende keer meer tijd heeft om met iedereen in gesprek te gaan.

Energiedeskundige Laetitia Ouillet
Wethouder Zita Pels

De bijeenkomst vindt plaats op 26 oktober in De Opgang, Tussen Meer 68, Osdorp, en begint om 19.15 uur. Zaal open om 19.00 uur. Gaarne vooraf aanmelden via het formulier

Activiteiten van de VvE Bond

Annet Terpstra: ‘Maak één VvE-loket voor verduurzaming!’


VvE Bond neemt deel aan Expertmeeting gemeenteraad

Op 13 september organiseerde de Amsterdamse gemeenteraad een Expertmeeting over de energiecrisis en energiearmoede. Al vooraf werd duidelijk dat geen van de uitgenodigde experts verstand had van VvE’s – en daarmee van meer dan de helft van alle huizen in Amsterdam. Daarom schoof het bestuur van de VvE Bond namens de Bond Annet Terpstra en ook energiedeskundige Laetitia Ouillet naar voren. Hun bijdragen bleken wezenlijk voor de meeting.

Laetitia maakte o.a. duidelijk hoezeer de regels een snel handelen door VvE’s verhinderen. Annet Terpstra: ‘Onze belangrijkste oproep aan de raadsleden is: maak één VvE-loket als het gaat om verduurzaming en stel verduurzamingsubsidies en energieleningen aan het begin van een verduurzamingstraject beschikbaar. Nu stokt de verduurzaming en energietransitie in Amsterdam vanwege een woud aan loketten en veel onduidelijkheden.’

Annet Terpstra nam namens de VVE Bond deel aan de expertmeeting van de gemeenteraad over de energiecrisis en energiearmoede

In de dagen na de expertmeeting zijn al veel vragen van de VvE Bond beantwoord.

– Het Nationaal Warmtefonds maakte bekend dat per 1 november a.s. een rentevrije duurzaamheidslening beschikbaar wordt gesteld voor verzamelinkomens tot 45.000 euro. Zo kunnen ook woningeigenaren met een kleine beurs een lening afsluiten om bijvoorbeeld te isoleren.

– De ISDE subsidiemaatregel vanuit de overheid wordt per 1 januari 2023 versimpeld. Een woningeigenaar kan tot 15% subsidie krijgen op één isolatie- of verduurzamingsmaatregel, met terugwerkende kracht tot 1 april 2022.

– De FIXbrigade Amsterdam kan huishoudens gratis helpen met simpele isolatietechnieken als het inkomen max 140% boven het minimum zit. Dit geldt voor de stadsdelen Nieuw-West, Noord en Zuidoost.

Annet vertelde ook dat Laetitia Ouillet  een voor haar nieuw begrip noemde: Spikkel VvE’s, dat zijn VvE’s met qua bewoners mengvormen met zowel kopers als al dan niet sociale huurders .

De hele expertmeeting is bij de gemeente terug te kijken: https://amsterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/1021291
De bijdrage van Annet Terpstra direct: https://lnkd.in/eSVHgjdG

Gemeente reageert slecht op signalen van burgers

VvE Bond in gesprek met hoogste ambtenaar

VvE bestuurders komen van alles tegen in en rondom hun gebouw en bij de bewoners: van een politie-inval tot een huishouden met schulden, van zwerfvuil tot foutparkeerders. VvE- bestuurders die dit soort zaken melden bij de overheid, krijgen vaak teleurstellende reacties van de handhavers, hulpverleners en ambtenaren. Daarom gingen Maikel van Leeuwen en Dirk van der Woude van de VvE Bond in gesprek met de hoogste ambtenaar op dit gebied: clusterdirecteur Sjoukje Alta. Het gesprek biedt openingen.

Het gesprek met Sjoukje Alta was dusdanig positief dat er direct een vervolgafspraak is gepland en dat zelfs de suggestie werd gedaan om samen met de gemeente een bijeenkomst te organiseren, waar ambtenaren en politici in gesprek kunnen gaan met VvE-bestuurders. De VvE Bond zal deze suggestie ook aan wethouder Zita Pels voorleggen.

Op 28 september gaf Sjoukje Alta een presentatie aan de Raadscommissie Stadsontwikkeling. Veel van wat de VvE Bond haar vertelde kwam daarin terug. (Link om terug te kijken: https://amsterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/1025367/Raadscommissie%20Stadsontwikkeling%2028-09-2022 vanaf ca. 1:48 uur.)

Maikel van Leeuwen en Sjoukje Alta

Handhaving
Maikel van Leeuwen gaf aan dat het niet altijd duidelijk is wat er met verzoeken tot handhaving wordt gedaan. Sjoukje Alta erkende dat dit een probleem is, maar dat eraan gewerkt wordt om de opvolging van handhavingsverzoeken voor het publiek inzichtelijk te maken.

Groenbeheer
Het onderhoud van het groen in de stad laat erg te wensen over. Van het vastgestelde ecologisch beheer komt in bijvoorbeeld Nieuw-West in de praktijk niet al te veel terecht. Enige tijd na het gesprek kwam er een officiële bevestiging vanuit de gemeente: ‘Onze ecologische groenteams zijn oprecht blij dat u mee denkt en ons wilt helpen. Zij meldden als experts dat het klopt wat u schrijft over het dagelijks beheer.’

In Nieuw-West ziet het verschil tussen beleid en werkelijkheid er in een beeld uit 2021 ongeveer zo uit:

Het zal vast nog wel even duren voordat dit allemaal op orde is. Winst lijkt wel dat nu door de gemeente ruiterlijk wordt erkend dat op dit moment de uitvoering weigert de opdrachten uit te voeren.

Informatiewaaier/website met informatie voor VVE-bestuurders
VvE-bestuurders ervaren vaak dezelfde soort uitdagingen en leren dezelfde lessen. De grootste uitdaging is dan het vinden van de juiste afdeling en de juiste persoon. Dit kost onnodig en onevenredig veel tijd. Het lijkt Sjoukje Alta een goed idee dat er een informatiewaaier gemaakt wordt, en/of informatie op een website komt die specifiek gericht is op VvE-bestuurders.

Overleg VvE’s, welzijnsorganisaties en woningbouwcoöperaties
Het Masterplan Nieuw-West in het bijzonder wil bewoners stimuleren om te praten met welzijnsorganisaties en/of andere stakeholders in hun omgeving. Maikel van Leeuwen vertelde dat er binnenkort een periodiek overleg zal plaats vinden met welzijnsorganisaties, de buurtagent en de gebiedsmakelaar. Het idee is dat VvE-bestuurders tijdig welzijnsorganisaties in de buurt kunnen inlichten bij bijvoorbeeld overlast en/of andere onwenselijkheden, om onnodige escalatie te voorkomen.

Doorgeven van persoonsgegevens aan bedrijven/bewoners
Als er bezwaar tegen of een zienswijze bij een vergunningaanvraag wordt ingediend, gaan de persoonsgegevens van de indiener naar de aanvrager van de vergunning. Dat is begrijpelijk uit oogpunt van transparantie, maar kan heel vervelend zijn als de vergunningaanvrager een minder fris type is. Dat kan mensen ervan weerhouden bezwaar of een zienswijze in te dienen.

Maikel van Leeuwen heeft dit onderwerp aangekaart en inmiddels met succes: op de website van de gemeente staat nu vermeld dat bij een bezwaar deze informatie wordt doorgegeven, zodat indieners hierover een weloverwogen besluit kunnen nemen. Bij zienswijzen en/of een klacht zullen nadrukkelijk niet langer persoonsgegevens worden doorgegeven. Ook is opnieuw uitgelegd aan alle klachtencoördinatoren en andere betrokken ambtenaren hoe de spelregels zijn over het doorgeven van persoonsgegevens.

VvE-bestuurders als ogen en oren in de wijk
VvE-bestuurders zien voortijdig sociale/maatschappelijke problemen bij bewoners en kunnen – mits voorzien van juiste informatie/bereikbaarheid afdelingen – de gemeente op de hoogte stellen. De VvE Bond heeft de hoop uitgesproken dat de gemeente vaker en beter luistert naar VvE-bestuurders zodat situaties niet onnodig escaleren.

Ook oppositiepartijen zijn belangrijk

Gesprek met VVD-fractie

Oppositiepartijen zijn belangrijk om het college scherp te houden en de VvE Bond ging daarom op bezoek bij de VVD-fractie. Andere oppositiepartijen zullen volgen.

Op 22 september spraken Marjolein Schager en Eric Spee met Stijn Nijssen (duurzaamheid) en Myron von Gerhardt (woningbouw, volkshuisvesting, aanpak Noord) van de VVD-fractie. In een kort maar intensief gesprek is de positie van de VvE’s duidelijk gemaakt. De nadruk lag op het gebrek aan handhaving (bij verkamering, illegale verhuur, overlast e.d.) en het gebrek aan tempo bij verduurzaming. De fractieleden gaven aan blij te zijn met de inbreng van de VvE Bond en staan open voor verdere informatie-uitwisseling.

Systeemwereld botst met werkelijkheid

VvE Bond in gesprek met Riccardo Osterwald, directeur Juridisch Bureau gemeente Amsterdam

Omdat contacten tussen VvE’s en gemeente vaak in een juridisch kader staan heeft de VvE Bond kennis gemaakt met Riccardo Osterwald, de directeur van het gemeentelijk Juridisch Bureau. Hij vertelde vaker te willen praten met mensen uit de praktijk om te weten wat er ‘leeft’.

Op 23 september gaven Maikel van Leeuwen en Eric Spee hem die kans. Vaak komen de juristen van de gemeente de bewoners van Amsterdam pas in de rechtbank tegen, terwijl veel situaties aan de voorkant van een traject al opgelost kunnen worden.

Aan de orde kwam als eerste het punt dat ook al in het gesprek met Sjoukje Atma (zie boven) werd genoemd: het doorgeven van persoonsgegevens bij het indienen van een bezwaarschrift. Riccardo Osterwald gaf aan dat de systeemwereld hier botste met de echte wereld.

Ook werd besproken of het mogelijk was om bij aanvraag van vergunningen voor verkamering al bij de aanvraag mee te delen dat een vergunning wel door de gemeente kan worden afgegeven, maar dat ondanks dat de VvE verkamering niet kan toestaan. Heldere communicatie door de gemeente kan hierin veel ergernis voorkomen. Het is echter niet duidelijk of de gemeente de VvE’s hiermee behulpzaam kan zijn, dit wordt uitgezocht.

Tot slot kwam de gebrekkige handhaving van opkoopbescherming aan de orde. De nieuwe regelgeving is nog niet in alle delen van de gemeente even goed bekend. De VvE Bond suggereerde om vastgoed kopende bedrijven te wijzen op de in Amsterdam geldende regels.

Over de VvE Bond Amsterdam

Dit voorjaar is de VvE Bond Amsterdam opgericht door en voor Amsterdamse VvE-besturen. De doelen zijn: ervaringen uitwisselen, kennis delen en belangen behartigen. Inmiddels zijn ruim honderd VvE’s geïnteresseerd in de bond. U kunt hier uw VvE aanmelden als lid. De contributie geldt per VvE en is afhankelijk van de grootte: € 1,- per appartementsrecht per jaar.

Forum
De VvE Bond heeft een forum, van en voor VvE-bestuurders: https://forum.vvebond.nl/. Heb je iets te vragen? Jouw collega-bestuurders hebben misschien het antwoord!

Wordt lid en stuur deze nieuwsbrief door!
www.vvebond.nl

Maikel van Leeuwen
Marjolein Schager
Eric Spee
Dirk Herman van der Woude

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *