Warmtevisie Amsterdam 2020 – 2025

De gemeente Amsterdam doet in haar warmtevisie 2020-2025 voorstellen per wijk ten aanzien van duurzame alternatieven voor warmte in huizen en gebouwen. Daar waar stadswarmte in de wijk ligt, gaat men er vanzelfsprekend vanuit dat VvE’s en woningeigenaren de overstap op stadswarmte maken. Andere wijken zullen een all-electric optie, bijvoorbeeld een warmtepomp, moeten benutten en binnen de ring van Amsterdam is duurzaam gas een voorstel, al is er nog weinig ontwikkeling op dat gebied. 

De VvE’s zijn niet betrokken geweest bij het opstellen van de warmtevisie 2020-2025. Dat is opmerkelijk aangezien dat de opdracht is vanuit de rijksoverheid en dat meer dan helft van de woningen in Amsterdam tot een VvE behoort. 

VvE’s maken nauwelijks de overstap op stadswarmte en ook warmtepompen worden niet in gebruik genomen, waarschijnlijk omdat deze bijna niet in een appartement in te passen zijn. In 2022 is de verplichte warmtepomp voor appartementen dan ook komen te vervallen. De VvE Bond ontvangt berichten dat VvE’s en woningeigenaren vooral opnieuw kiezen voor gasketels, zowel bij blokverwarming als individueel.

In het onderzoeksrapport “Duurzame warmtevoorziening met behulp van warmtenetten” van de Rekenkamer Metropool Amsterdam wordt in 2018 al gesteld dat:

“De monopoliepositie van de warmteleveranciers roept veel weerstand op. Veel afnemers denken dat de warmte uit collectieve warmtesystemen duurder is dan de warmte die met de traditionele eigen gasgestookte cv-ketel wordt opgewekt en voelen zich onprettig bij de afhankelijkheid van één leverancier. Maar ook de door de overheid (ACM) geboden kostenbescherming wordt gewantrouwd. Om collectieve nutsvoorzieningen aantrekkelijk te maken in een tijdperk van individualisering en een sterk geprivatiseerde markt, zijn grote inspanningen nodig. Dat geldt voor elke radicale verandering die wil breken met bestaande gewoonten en nog sterker als burgers niet direct de voordelen van de nieuwe systemen inzien. Het goedkoper maken van collectieve verwarming via warmtenetten zal helpen, maar het is de vraag of dat voldoende zal zijn om de afnemers te overtuigen en om voldoende draagvlak voor de veranderingen te verkrijgen. Daarvoor is ook transparantie, goede service en duidelijke informatie nodig die de gebruikers uitlegt dat collectieve verwarming een bijdrage levert aan de oplossing van het klimaatprobleem. Daarmee staan landelijke, provinciale en gemeentelijke beleidsmakers voor een grote maatschappelijke uitdaging.”

De vraag is in hoeverre de gemeente Amsterdam bovenstaande conclusie heeft meegenomen in het opstellen, uitvoeren en uitdragen van de warmtevisie 2020-2025 voor VvE’s en woningeigenaren. De warmtevisie zal vanaf 2024 worden herzien.